1 martie 2019

Politică de confidențialitate

CD PRESS este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 10860.

Prelucrarea de către noi a datelor personale se face cu respectarea principiilor consacrate prin Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor, referit în continuare drept ”Regulamentul”):

  • legalitate, echitate şi transparenţă: prelucrarea se face în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată
  • limitări legate de scop: datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
  • reducerea la minimum a datelor: datele prelucrate sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
  • exactitatea: exactitatea prelucrării: datele sunt exacte şi, în cazul în care este necesar, sunt actualizate; datele cu caracter personal care sunt inexacte, sunt şterse sau rectificate fără întârziere;
  • limitări legate de stocare: datele prelucrate sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
  • integritate şi confidenţialitate: datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare

Prelucrarea datelor este întreprinsă de noi numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a)persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b)prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c)prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care ne revine.

În privința consimțământului acordat, trebuie să știți și că:

  • aveți dreptul să vi-l retrageți în orice moment;
  • retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea lui;
  • prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală dacă copilul are cel puţin vârsta de 16 ani;
  • în cazul copilului cu vârsta sub 16 ani, prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care consimţământul este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părinteşti.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În urma unei cereri a dumneavoastră, veți fi informat gratuit despre acţiunile întreprinse în privința datelor dumeavoastră personale fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. Veți fi informat gratuit cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, inclusiv despre motivele întârzierii.

Dacă nu se iau măsuri cu privire la o asemenea cerere a dumneavoastră, veți fi informat gratuit fără întârziere şi în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu se ia măsuri şi de asemenea la posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

Aveți dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective.

 

În privința datelor dumneavoastră care au format obiectul vreunei prelucrări, aveți dreptul să ne solicitați accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea lor ori restricţionarea prelucrării, vă puteți opune prelucrării şi aveți dreptul la portabilitatea datelor.

 

Aveți dreptul să fiți informat despre sursa din care provin datele cu caracter personal, în cazul în care sunt preluate de la un terț şi, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public.

Aveți dreptul de a obţine, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

 

Aveți „dreptul de a fi uitat”. Mai exact, aveți dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) vă retrageți consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

c) vă opuneți prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea;

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate cu nerespectarea prevederilor legale;

e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;

f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1) din Regulament.

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care să vă privească sau să vă afecteze în mod similar într-o măsură semnificativă.